දැන්වීම් පෝස්ටර් රාමුව

  • Poster frame

    පෝස්ටර් රාමුව

    හැඳින්වීම අතිශය තුනී රාමුවක් සහිත චුම්බක පෝස්ටර් රාමු ඡායාරූප රාමුව අතිශය පටු රාමුව සහ පැතලි පැනල් ආචරණය මඟින් තිරයේ අන්තර්ගතය වඩා හොඳින් පෙන්විය හැකිය. නිෂ්පාදිතය සරල හා ත්යාගශීලී ය. එය කේටී පාදක තහඩුවේ සහ පීඑස් කාබනික පැනලයේ චුම්බක සම්බන්ධතා සැලසුම භාවිතා කරන අතර එමඟින් තිරය වඩාත් සංයුක්ත කළ හැකි අතර තිරය පැතලි හා ස්ථාපනය පහසු කරයි. දකුණු කෝණ පෝස්ටර් රාමු සහ වටකුරු පෝස්ටර් රාමු ඇත. ඔබ තෝරාගන්නා දෙය ඔබේ සැරසිලි විලාසය මත රඳා පවතී. නිෂ්පාදන තොරතුරු බී ...